Algemene voorwaarden Buitenleven XL

Artikel 1. Algemeen
1.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Buitenleven XL en alle Overeenkomsten.
1.2    De Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op de Website en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.
1.3    Het via de Website accepteren van aanbiedingen of sluiten van Overeenkomsten betekent dat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door de Klant wordt aanvaard.
1.4    Buitenleven XL wijst eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk van de hand.
1.5    Wijzigingen ten opzichte van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en vanaf het moment dat zij Schriftelijk zijn bevestigd door Buitenleven XL.
1.6    Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Artikel 2. Definities
2.1    Buitenleven XL: de eenmanszaak Buitenleven XL, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 53929136 en/of diens dochterondernemingen en/of rechtsopvolger(s).
2.2    Klant: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Buitenleven XL een Overeenkomst sluit.
2.3    Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
2.4    Overeenkomst: overeenkomst strekkende tot de levering van de Producten door Buitenleven XL aan de Klant.
2.5    Producten: de producten die door Buitenleven XL op haar Website worden aangeboden.
2.6    Schriftelijk: op schrift, per e-mail of per fax.
2.7    Website: één of meer van de door Buitenleven XL geëxploiteerde websites.
2.8    Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, naburige rechten en know how.
2.9    Persoonsgegevens: persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1    Alle aanbiedingen van Buitenleven XL, alsmede de door Buitenleven XL opgegeven prijzen, vergoedingen en termijnen, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.2    Een Overeenkomst komt via de Website tot stand op het moment dat een aanvraag of bestelling van of namens de Klant Schriftelijk door Buitenleven XL is bevestigd.
3.3    De administratieve gegevens van Buitenleven XL zijn beslissend en bindend voor de inhoud van de Overeenkomst en dienen hiertoe als bewijs, behoudens tegenbewijs door de Klant.
3.4    Buitenleven XL heeft ten allen tijde het recht om een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen de Klant door Buitenleven XL zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.
3.5    De Klant garandeert dat de door hem of haar in de aanvraag aan Buitenleven XL opgegeven informatie juist en volledig is.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst
4.1    Buitenleven XL zal zich inspannen de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren. Bij via de Website gesloten Overeenkomsten zijn alleen Schriftelijk vastgelegde afspraken voor Buitenleven XL bindend.
4.2    Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen op de Website en/of in Schriftelijke correspondentie tussen Buitenleven XL en de Klant, binden Buitenleven XL niet.

Artikel 5. Levering
5.1    Alle door Buitenleven XL genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Buitenleven XL bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Overschrijding daarvan leidt derhalve niet tot verzuim van Buitenleven XL. Artikel 7:46f lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.
5.2    Overschrijding van de door Buitenleven XL opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende Overeenkomst.

Artikel 6. Prijzen en betaling
6.1    Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s inclusief BTW, de vermelde verzendkosten en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
6.2    Betaling op de Website vindt, tenzij anders is overeengekomen, plaats door middel van een online betalingsopdracht op een wijze zoals deze op het moment van betalen op de Website wordt aangeboden.
6.3    Indien de betaling door Klant geschiedt per creditcard, zullen de verstrekte creditcardgegevens worden nagetrokken voordat de betaling geschiedt. In geval van een via de Website gesloten Overeenkomst zullen de Producten alleen worden verzonden naar het adres van de creditcardhouder.
6.4    Indien betaling per factuur is overeengekomen, dient de betaling te geschieden binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum, tenzij Schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.
6.5    Indien de Klant niet tijdig betaald, kan Buitenleven XL overgaan tot het nemen van incassomaatregelen, waarvan de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Klant zijn.
6.6    Buitenleven XL is gerechtigd om de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, in geval van niet-nakoming door de Klant van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst.

Artikel 7. Bedenktijd bij aankopen via de Website
7.1    Bij bestellingen via de Website heeft de Klant het recht om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van de Producten, de Overeenkomst met Buitenleven XL zonder opgave van redenen te ontbinden. Daartoe dient de Klant Schriftelijk aan Buitenleven XL te melden dat hij de Overeenkomst ontbindt en dient hij de Producten te retourneren in de originele, niet beschadigde verpakking (indien aanwezig) conform de op de Website vermelde retourinstructies. De Klant draagt zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden van de betreffende Producten.
7.2    Voor zover de Klant reeds heeft betaald op het moment dat de Klant de Overeenkomst ingevolge artikelen 9.1. en 9.2 ontbindt, zal Buitenleven XL dit bedrag binnen veertien (14) werkdagen nadat Buitenleven XL  het door de Klant geretourneerde Producten heeft ontvangen, aan de Klant terugbetalen.
7.3    Indien de Producten, inclusief de evt. daarbij horende verpakking, door de Klant beschadigd worden geretourneerd, zal Buitenleven XL de Klant hiervan Schriftelijk in kennis stellen. Buitenleven XL heeft het recht om de in dat kader door haar geleden schade in te houden op en te verrekenen met het aan de Klant terug te betalen bedrag.
7.4    De bedenktijd bedoeld in dit artikel bestaat niet voor Producten die op verzoek van de Klant zijn aangepast (maatwerkproducten) waaronder begrepen Producten die al dan niet op specificatie van de Klant zijn gemaakt, geverfd of aangepast.

Artikel 8. Intellectuele Eigendom en Website
8.1    Alle auteursrechten en overige Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website, alle (reclame)uitingen van Buitenleven XL berusten bij Buitenleven XL en/of haar licentiegevers. De Klant erkent deze rechten en garandeert dat zij zich zal onthouden van iedere inbreuk daarop.
8.2    De Website bevat hyperlinks naar andere websites die door derden worden onderhouden. Buitenleven XL heeft geen enkele invloed op de informatie, producten en diensten vermeld op deze websites en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze websites.

Artikel 9. Privacy/verwerking van Persoonsgegevens
9.1    Buitenleven XL verwerkt Persoonsgegevens van de Klant die zij heeft verkregen bij de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst. Deze persoonsgegevens worden (verder) verwerkt in het kader van de volgende doeleinden: (a) de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst; (b) het in contact kunnen treden met de Klant en (c) het door Buitenleven XL verrichten van marktonderzoek, verkoopactiviteiten en direct marketing ten behoeve van de Producten van Buitenleven XL en aan haar gelieerde ondernemingen.
9.2    Buitenleven XL neemt passende technische- en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1    Buitenleven XL is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de Website of enige andere (reclame)uiting van Buitenleven XL, het (onjuiste) gebruik van de Website of andere uitingen (zoals bestelformulieren) door de Klant en het verstrekken van onjuiste gegevens door de Klant.
10.2    Buitenleven XL is voorts, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge van de door haar geleverde Producten en/of enige tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen jegens de Klant.

Artikel 11. Inschakeling derden
11.1    Buitenleven XL is gerechtigd bij de uitvoering van Overeenkomst gebruik te maken van de diensten van derden, hetzij een onderaanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van personeel. Deze derden zijn bevoegd als medewerker van Buitenleven XL te handelen bij het uitvoeren van de Overeenkomst.
11.2    De bepalingen omtrent de aansprakelijkheid, zoals bepaald in artikel 11, gelden onverminderd voor deze derden.

Artikel 12. Overmacht
12.1    Indien Buitenleven XL als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar toerekenbaar is, verhinderd is of in ernstige mate bemoeilijkt is om enige verplichting na te komen, dan is Buitenleven XL gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel te annuleren, zonder dat de Klant jegens Buitenleven XL enige aanspraak heeft op nakoming of schadevergoeding. Indien de periode van overmacht langer dan drie maanden geduurd heeft, is zowel Klant als Buitenleven XL gerechtigd om de Overeenkomst Schriftelijk te beëindigen, zonder jegens de andere partij schadeplichtig te zijn.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1    Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
13.2    Alle geschillen welke tussen Buitenleven XL enerzijds en Klant anderzijds ontstaan voortvloeiend uit de Overeenkomst en of de uitleg of uitvoering daarvan, kunnen door Buitenleven XL worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

Share this:

Facebook Twitter Google Plus